Naam en doelstelling

Artikel 1

1a) Het doel van Karate-Do Harmonie is het beoefenen, het in stand houden en het verbreiden van het Shotokan karate. Dit geschied door het verzorgen van trainingen, het geven van stages, het deelnemen of organiseren van wedstrijden en het houden van en begeleiden naar examens van het Shotokan Karate.

1b) Karate-Do Harmonie is aangesloten bij de Karate-Do Bond Nederland. Indien gewenst, assisteert Karate-Do Harmonie bij de inschrijving van de deelnemers bij de bond.

1c) Karate-Do Harmonie werkt op non-profit basis.

1d) Karate-Do Harmonie stimuleert de deelnemers zoveel mogelijk tot het bijwonen van extra trainingen en stages.

1e) Karate-Do Harmonie heeft zowel een logo als een embleem.

Deelnemers

Artikel 2

2a) Karate-Do Harmonie kent:

  • Actieve (jeugd) deelnemers
  • Ere-deelnemers
  • Leraren/assistenten

2b) In principe kan iedereen met een minimum leeftijd van 6 jaar, lid worden van Karate-Do Harmonie.

2c) Actieve (jeugd)deelnemers betalen contributie voor het lidmaatschap. Zij worden in de gelegenheid gesteld om reguliere trainingen van Karate-Do Harmonie te volgen volgens een vastgesteld lestijdenschema. Hiernaast zijn zij vrij om deel te nemen aan overige, door Karate-Do Harmonie georganiseerde evenementen (zoals examens, wedstrijden, stages); dit al dan niet tegen een eventuele bijdrage.

2d) Indien men lid wordt gedurende de maand, betaald men slechts het restant van die maand.

2e) De contributie dient per maand vooruit te worden voldaan.

2f) Betaling dient per maand te geschieden en wordt omstreeks de 1e van de desbetreffende maand automatisch van uw giro- cq. bankrekening afgeschreven

De trainingen

Artikel 3

3a) De trainingen zullen op van tevoren door de karateschool vastgestelde tijden en locaties plaatsvinden. De lesgroepen zullen worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën en eventueel in graduaties van de deelnemers.

3b) De inhoud van de trainingen wordt bepaald door de leraren/assistenten, maar de grote lijnen worden bepaald door de karateschool.

3c) Toegang tot de trainingen kan door de karateschool of de leraar ontzegd worden. Dit geldt voor deelnemers en toeschouwers.

3d) In de zomervakantie is er geen les.

Examens

Artikel 4

4a) Voor karateka worden er bij Karate-Do Harmonie 2x per jaar examens gehouden voor graduaties vanaf 7e kyu tot en met 1e kyu, onder auspiciën van een daartoe bevoegde persoon.

4b) Om aan een examen te mogen deelnemen moeten er minimaal 20 trainingen gevolgd zijn. De leraar/assistenten houden dit bij.

4c) Examens worden afgenomen door de leraar/assistenten.

4d) Exameneisen zijn per graad vastgesteld en worden gehanteerd ter beoordeling van de kandidaat. Na het examen krijgt de kandidaat direct de uitslag te horen en in geval van een positieve uitslag, een getuigschrift.

4e) Voor examens geldt een extra bijdrage.

4f) De data waarop de examens gepland zijn, worden ruim van tevoren bekend gemaakt.

4g) Voor examens vanaf 1e Dan, dient een verzoek van de kandidaat te worden ingediend bij de leraar, die op zijn beurt de kandidaat kan voordragen. Voor deze examens dienen extra trainingen te worden gevolgd.

Wedstrijden

Artikel 5

5a) Indien mogelijk en bij voldoende animo kunnen er wedstrijden, al dan niet in Karate-Do Harmonie verband georganiseerd cq. bezocht worden. Hiervoor worden de nationaal en internationaal geldende regels gehanteerd. Deelname aan deze wedstrijden is geheel vrijblijvend en op eigen risico.

5b) Deelname aan wedstrijden die niet door Karate-Do Harmonie worden georganiseerd, wordt gestimuleerd door Karate-Do Harmonie.

Het dojo reglement

Artikel 6

6a) Tijdens de trainingen gelden een aantal gedragsregels; het niet opvolgen van deze regels kan als gevolg hebben dat een lid de toegang tot de lessen wordt ontzegd of dat een lid uit de les wordt verwijderd. Deelname aan de lessen is geheel vrijblijvend en op eigen risico.

6b) Het lid dient zich te houden aan de etiquette en dient de aanwijzingen van de leraar/assistenten op te volgen.

6c) De les wordt op tijd begonnen en men dient op tijd aanwezig te zijn. In de dojo heerst rust.

6d) Nieuwe leden zijn de eerste maand niet verplicht om een karatepak te dragen, maar na deze periode wel.

6e) De leerling heeft korte nagels aan handen en voeten, een schoon lichaam en een schoon en gestreken pak. Mensen met besmettelijke aandoeningen dienen dit voor de les te melden.

6f) De band dient correct geknoopt te zijn.

6g) Het dragen van sieraden, evenals het nuttigen van snoep of kauwgum ia niet toegestaan.

6h) Niemand verlaat de dojo zonder toestemming van de leraar/assistenten.

6i) De leraar wordt aangesproken met Sensei, tenzij deze anders bepaalt/toestaat.

6j) Men groet de dojo bij het betreden en het verlaten hiervan.

6k) Als de les wordt begonnen of beëindigd wordt er gegroet op de volgende wijze:

  • Alle leerlingen gaan tegenover de Sensei staan, gerangschikt in graduatie met de hielen naast elkaar en de armen naast het lichaam
  • De Sensei gaat eerst zitten, daarna gaat de rest van de groep zitten op volgorde van graduatie
  • Eerst wordt de linker- en daarna de rechterknie op de grond gezet
  • Daarna geeft de hoogst gegradueerde het commando ‘Sensei-ni-rei’ voor groet aan de Sensei
  • Vervolgens groet men de groep op het commando ‘otagai-ni-rei.’
  • De Sensei gaat staan. Vervolgens het commando kiritsu gaat de rest van de groep staan op volgorde van graduatie, waarbij eerst het rechter- en daarna het linkerbeen neergezet wordt
  • Als iedereen staat volgt nog een staande groet.

6l) Bij begin en eind van een oefening of oefenpartij groeten de leerlingen elkaar

6m) Men mag een uitnodiging voor een trainingspartij van een hoger gegradueerde niet afslaan

6n) Er wordt respectvol omgegaan met pakken, banden, wapens, trainingslocatie etc.

6o) Er wordt pas een wapen van iemand anders gepakt na diens toestemming

Share Button